ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

v.1.0.- 11/09/2023

Εισαγωγή

Η ADAPTERA (Εταιρεία) διαβεβαιώνει ότι, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας Για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ADAPTERA, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ευρυμέδοντος 4, email: [email protected], τηλ: +30 2177770188, website: www.adaptera.gr, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email [email protected].

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υπό επεξεργασία

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από την ADAPTERA είναι τα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την επίτευξη των σκοπών αυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

Α) Προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχονται από εσάς, όπως:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ),
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Λοιπά δεδομένα όπως επαγγελματική ειδίκευση, περιγραφή θέσης εργασίας

Τα δεδομένα που αφορούν στην ταυτοποίηση ή/και τη νομιμοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση με την Εταιρεία. Όσον αφορά στα λοιπά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία, αυτά εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από τη συμβατική σχέση που ήδη υφίσταται με την Εταιρεία ή που πρόκειται να συναφθεί ή/και την προσφερόμενη υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε δε, ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την ADAPTERA, για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας που μας έχετε υποβάλει με δική σας πρωτοβουλία, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση τους.

Β) Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η ADAPTERA για εσάς από άλλες πηγές, όπως:

 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των εφαρμογών της Εταιρείας,
 • Δεδομένα τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Η ADAPTERA δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στα γενετικά και βιομετρικά στοιχεία, στην υγεία, στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό των φυσικών προσώπων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ADAPTERA. τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Σκοπός επεξεργασίας και τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι απαραίτητα για:

 • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, την εκτέλεση και την εν γένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.

Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για τον σκοπό της κατάρτισης της μεταξύ σύμβασης και για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας απαιτούνται στοιχεία ταυτοποίησής και επικοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για λόγους διαχείρισης του πελατειακού σας μητρώου, επιβεβαίωσης της κατάστασης της παραγγελίας σας ή της συμμετοχής σας σε κάποια εταιρική εκδήλωση ή εκπαίδευση.

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων σας και γενικότερα για την εξυπηρέτησή σας. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα προτιμήσεων πελατών, ή έρευνα ικανοποίησης, ή για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της συμμετοχής σας σε κάποια εταιρική εκδήλωση.

 • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς ανταποκρινόμενοι πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες σας.

 • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας.

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για εταιρικές εκδηλώσεις μέσω email, τηλεφώνου ή και ταχυδρομείου.

 • Για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις και ειδικότερα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, με δικαστικές αποφάσεις, με υποχρεώσεις απέναντι σε κυβερνητικές αρχές και στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμού απάτης, ελέγχου της ορθότητας τιμολόγησης και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των εταιρικών μας πολιτικών.

 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο χρήσης κλειστών κυκλωμάτων καμερών ασφαλείας (CCTV) προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην ADAPTERA υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο εφόσον υφίσταται νόμιμος λόγος.

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προ συμβατικό στάδιο κατ’ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του πελατειακού σας μητρώου, της επιβεβαίωσης της κατάστασης της παραγγελίας σας και της εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια δικτύου και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας και προστασία τους από κακόβουλο λογισμικό, στην υποστήριξη, άσκηση και θεμελίωση νομικών αξιώσεών μας, στην εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καθώς και στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας

(γ) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, η οποία μπορεί να συνίσταται ειδικότερα σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

(δ) η λήψη συγκατάθεσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και εταιρικές εκδηλώσεις.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η ADAPTERA κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Συνεργαζόμενες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου PERFORMANCE TECHNOLOGIES

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα στις εταιρείες του ομίλου PERFORMANCE TECHNOLOGIES για σκοπούς διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, προμηθευτών και συνεργατών ή για λόγους συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

 • Υπάλληλοι της Εταιρείας

Στους υπαλλήλους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση και διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της υφιστάμενης σύμβασης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας.

 • Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με όργανα επιβολής του νόμου, και με άλλα τρίτα μέρη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει ο νόμος, για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, παράνομων δραστηριοτήτων και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών μας.

 • Κατά την ανάθεση εργασιών σε νομικούς συμβούλους, λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές κλπ.

Η Εταιρεία, κατά τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης των νομικών αξιώσεων της κατά τρίτων μερών μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες-δικηγόρους, σε περίπτωση που η συνδρομή τους κριθεί απαραίτητη για την διαχείριση της υπόθεσης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Επίσης, η ADAPTERA συνεργάζεται με λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές και άλλα τρίτα πρόσωπα, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Στις περιπτώσεις αυτές η ADAPTERA παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Λόγοι διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι οι κατά περίπτωση ισχύουσες εγγυήσεις ανά περίπτωση αποδέκτη, όπως αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση απουσίας αυτών η διαβίβαση βασίζεται σε συγκεκριμένη παρέκκλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, όπως η αναγκαιότητα της διαβίβασης για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του υποκειμένου των δεδομένων ή η συγκατάθεση του τελευταίου.

Επιπρόσθετα, η διαβίβαση μπορεί κατά περίπτωση να πραγματοποιείται λόγω θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή όταν η διαβίβαση απαιτείται βάσει απόφασης δικαστηρίου, διοικητικής αρχής ή διεθνούς συμφωνίας ή εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας κατ’ εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ότι πάντοτε υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια κατά περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο email [email protected]. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής (unsubscribe), ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ADAPTERA απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει η Εταιρεία και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας έως ότου την ανακαλέσετε.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο email [email protected].

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ADAPTERA εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να συνδέεται με άλλους ιστότοπους που είναι πέρα από τον έλεγχό της, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό της μπορεί να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ADAPTERA. οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπό της αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες θα ενημερώνονται αντίστοιχα, έτσι ώστε στον ιστότοπο της Εταιρείας να αναρτάται πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων. Συνιστάται να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η παραπάνω ενημέρωση γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.