Η νέα ψηφιακή εποχή στις επιχειρήσεις, καθώς και η ανάπτυξη του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων ( ΙΙοΤ), φέρνουν κοντά τα ΙΤ δίκτυα των επιχειρήσεων με την ΟΤ τεχνολογία. Έτσι, παράλληλα με τα οφέλη που προκύπτουν, αυξάνεται αντίστοιχα και το ρίσκο για κυβερνοεπιθέσεις στις κρίσιμες υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά και τον αυξανόμενο αριθμό και εξειδίκευση των κυβερνοεπιθέσεων σε βιομηχανικές και κρίσιμες υποδομές, έχει εκδώσει την σχετική Οδηγία για την Ασφάλεια του Δικτύου και Πληροφοριών (NISD), οδηγία που έχει ενταχθεί στην Εθνική Νομοθεσία με τον νόμο 4577/2018,  θεσπίζοντας ποινές και πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κρίσιμες υποδομές θα πρέπει να προχωρήσουν στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας και στη συνέχεια να υιοθετήσουν τις σχετικές τεχνολογίες και λύσεις που θα τους εξασφαλίσουν αφενός ουσιαστική άμυνα από τις κυβερνοεπιθέσεις και αφετέρου συμμόρφωση στις κατευθύνσεις που επιβάλλονται από το νέο νόμο.

Η πλατφόρμα της CYBERX ενισχύει τη δυνατότητα εταιριών, φορέων και οργανισμών, που επιχειρούν σε τομείς με περίπλοκα και απαιτητικά ΟΤ και ICS περιβάλλοντα να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές τους και να εξασφαλίσουν την κανονική τους λειτουργία. Ταυτόχρονα συνεισφέρει καταλυτικά στη συμμόρφωση με την οδηγία NIS, παρέχοντας κορυφαία λειτουργικότητα στους τομείς:

  1. Asset Management
  2. Vulnerability Management
  3. Behavior Anomaly Detection – Εντοπισμός ανωμαλιών συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο
  4. Πλήρως προσαρμοσμένες (preconfigured) αναφορές και data mining  για root cause ανάλυση και αυτοματοποιημένη έκδοση αναφορών συμμόρφωσης
  5. Automated ICS threat modelling – Πλήρως αυτοματοποιημένο μοντέλο ICS για την πρόβλεψη των πιο πιθανών απειλών στις πλέον κρίσιμες υποδομές και πόρους του δικτύου
  6. ICS threat intelligence μέσω της ομάδας της CYBERX η οποία παρακολουθεί διαδικτυακές απειλές όπως malware , zero-days κ.α.
  7. Secure Remote Access – Ασφαλής εξ αποστάσεως πρόσβαση
  8. Native Integration με τα υπάρχοντα SOC συστήματα του οργανισμού
  9. Integration με firewalls για αποτροπή επιθέσεων
  10. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ΟΤ προς την ομάδα του Security Operations Center του οργανισμού

Η ADAPTERA διαθέτει ισχυρή εξειδίκευση και εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενίσχυσης της δικτυακής ασφάλειας βασισμένων σε προηγμένες τεχνολογίες network visibility καθώς και στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στις πλατφόρμες ΝΟC/SOC.

Η  CYBERX (a Microsoft company) είναι παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του IoT/OT Security και προσφέρει μια πλήρως δοκιμασμένη  ΙΙοΤ και ICS πλατφόρμα ασφαλείας η οποία καλύπτει και τις πέντε προϋποθέσεις του Πλαισίου Κυβερνοασφαλείας του Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας του Αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου (NIST CSF) καθώς και τις τέσσερεις προϋποθέσεις της Προσαρμοστικής  Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας της Gartner (Gartner’s Adaptive Security Architecture).

Η συνεργασία της ADAPTERA με την CYBERX εξασφαλίζει τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις δικτυακής ασφάλειας κρίσιμων υποδομών ενέργειας, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κτλ.